Most Read

Paper •
OPEN ACCESS
1
Taking advantage of glass: Capturing and retaining of the helium gas on the moon
Ao Li, Xiao Chen, Lijian Song, Wei Xu, Juntao Huo, Guoxin Chen, Meng Gao, Ming Li, Lei Zhang, Bingnan Yao, Min Ji, Yan Zhang, Shaofan Zhao, Wei Yao, Yanhui Liu, Junqiang Wang, Haiyang Bai, Zhigang Zou, Mengfei Yang, Weihua Wang
2022, 1(3). doi: 10.1088/2752-5724/ac74af
Abstract(1774) PDF(396)
Paper •
OPEN ACCESS
2
The Interplay between (Electro)chemical and (Chemo)mechanical Effects in the Cycling Performance of Thiophosphate-based Solid-State Batteries
Jun Hao Teo, Florian Strauss, Felix Walther, Yuan Ma, Seyedhosein Payandeh, Torsten Scherer, Matteo Bianchini, Jürgen Janek, Torsten Brezesinski
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3897
Abstract(1106) PDF(50)
Paper •
OPEN ACCESS
3
Efficient red perovskite quantum dots light-emitting diode fabricated by inkjet printing
Danyang Li, Junjie Wang, Miaozi Li, Biao Guo, Lan Mu, Yu Luo, Yi Xiao, Chaohuang Mai, Jian Wang, Junbiao Peng
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3568
Abstract(1017) PDF(47)
Topical Review •
OPEN ACCESS
4
Multiscale understanding of high-energy cathodes in solid-state batteries: from atomic scale to macroscopic scale
Shuo Sun, Chenzi Zhao, Hong Yuan, Yang Lu, Jiangkui Hu, Jiaqi Huang, Qiang Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac427c
Abstract(935) PDF(118)
Topical Review •
OPEN ACCESS
5
Recent advances and future perspectives for aqueous zinc-ion capacitors
Zhaodong Huang, Rong Zhang, Shaoce Zhang, Pei Li, Chuan Li, Chunyi Zhi
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac4263
Abstract(804) PDF(74)
Paper •
OPEN ACCESS
6
Si nanoparticles seeded in carbon-coated Sn nanowires as an anode for high-energy and high-rate lithium-ion batteries
Liubin Ben, Jin Zhou, Hongxiang Ji, Hailong Yu, Wenwu Zhao, Xuejie Huang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3257
Abstract(707) PDF(58)
Topical Review •
OPEN ACCESS
7
Recent development of chemically complex metallic glasses: from accelerated compositional design, additive manufacturing to novel applications
Jingyang Zhang, Ziqing Zhou, Zhibo Zhang, Minhyuk Park, Qing Yu, Zhen Li, Jiang Ma, Anding Wang, Huogen Huang, Min Song, Baisong Guo, Qing Wang, Yong Yang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac4558
Abstract(675) PDF(75)
Topical Review •
OPEN ACCESS
8
Biomaterials for microfluidic technology
Zehao Chen, Zhendong Lv, Zhen Zhang, Yuhui Zhang, Wenguo Cui
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac39ff
Abstract(649) PDF(37)
Topical Review •
OPEN ACCESS
9
Interface and surface engineering of black phosphorus: a review for optoelectronic and photonic applications
Haoran Mu, Wenzhi Yu, Jian Yuan, Shenghuang Lin, Guangyu Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac49e3
Abstract(633) PDF(98)
Perspective •
OPEN ACCESS
10
The role of grain boundaries in solid-state Li-metal batteries
Emily Milan, Mauro Pasta
2023, 2(1). doi: 10.1088/2752-5724/aca703
Abstract(620) PDF(82)
Topical Review •
OPEN ACCESS
11
Developing sensor materials for screening intestinal diseases
Cheng Zhao, Xiaoxuan Zhang, Guopu Chen, Luoran Shang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac48a3
Abstract(601) PDF(21)
Letter •
OPEN ACCESS
12
Symmetry-enforced two-dimensional Dirac node-line semimetals
Pengjie Guo, Chen Peng, Zhengxin Liu, Kai Liu, Zhongyi Lu
2023, 2(1). doi: 10.1088/2752-5724/aca816
Abstract(489) PDF(213)
Editorial •
OPEN ACCESS
13
Materials Futures — an open access journal to serve the materials science community
Jinkui Zhao, Weihua Wang, Torsten Brezesinski
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac28f6
Abstract(484) PDF(62)
Topical Review •
OPEN ACCESS
14
Unleashing energy storage ability of aqueous battery electrolytes
Hongmei Tang, Zhe Qu, Yaping Yan, Wenlan Zhang, Hua Zhang, Minshen Zhu, Oliver G Schmidt
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac52e8
Abstract(456) PDF(66)
Topical Review •
OPEN ACCESS
15
Properties and processing technologies of high-entropy alloys
Xuehui Yan, Yu Zou, Yong Zhang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac5e0c
Abstract(409) PDF(92)
Paper •
OPEN ACCESS
16
Microfluidic 3D printing polyhydroxyalkanoates-based bionic skin for wound healing
Wentai Guo, Xiaocheng Wang, Chaoyu Yang, Rongkang Huang, Hui Wang, Yuanjin Zhao
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac446b
Abstract(397) PDF(26)
Paper •
OPEN ACCESS
17
Investigating inexpensive polymeric 3D printed materials under extreme thermal conditions
Jan Lukas Storck, Guido Ehrmann, Jana Uthoff, Elise Diestelhorst, Tomasz Blachowicz, Andrea Ehrmann
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac4beb
Abstract(384) PDF(16)
Letter •
OPEN ACCESS
18
Low Na-β''-alumina electrolyte/cathode interfacial resistance enabled by a hydroborate electrolyte opening up new cell architecture designs for all-solid-state sodium batteries
Marie-Claude Bay, Rabeb Grissa, Konstantin V Egorov, Ryo Asakura, Corsin Battaglia
2022, 1(3). doi: 10.1088/2752-5724/ac8947
Abstract(382) PDF(62)
Topical Review •
OPEN ACCESS
19
Field-free approaches for deterministic spin–orbit torque switching of the perpendicular magnet
Hao Wu, Jing Zhang, Baoshan Cui, Seyed Armin Razavi, Xiaoyu Che, Quanjun Pan, Di Wu, Guoqiang Yu, Xiufeng Han, Kang L Wang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac6577
Abstract(374) PDF(42)
Letter •
OPEN ACCESS
20
Air exposure towards stable Li/Li10GeP2S12 interface for all-solid-state lithium batteries
Wei Weng, Dong Zhou, Gaozhan Liu, Lin Shen, Mengqi Li, Xinshuang Chang, Xiayin Yao
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac66f5
Abstract(358) PDF(54)
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • Last
  • Total:3
  • To
  • Go