Most Read

Paper •
OPEN ACCESS
1
Taking advantage of glass: Capturing and retaining of the helium gas on the moon
Ao Li, Xiao Chen, Lijian Song, Wei Xu, Juntao Huo, Guoxin Chen, Meng Gao, Ming Li, Lei Zhang, Bingnan Yao, Min Ji, Yan Zhang, Shaofan Zhao, Wei Yao, Yanhui Liu, Junqiang Wang, Haiyang Bai, Zhigang Zou, Mengfei Yang, Weihua Wang
2022, 1(3). doi: 10.1088/2752-5724/ac74af
Abstract(2428) PDF(560)
Paper •
OPEN ACCESS
2
The Interplay between (Electro)chemical and (Chemo)mechanical Effects in the Cycling Performance of Thiophosphate-based Solid-State Batteries
Jun Hao Teo, Florian Strauss, Felix Walther, Yuan Ma, Seyedhosein Payandeh, Torsten Scherer, Matteo Bianchini, Jürgen Janek, Torsten Brezesinski
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3897
Abstract(1473) PDF(124)
Topical Review •
OPEN ACCESS
3
Multiscale understanding of high-energy cathodes in solid-state batteries: from atomic scale to macroscopic scale
Shuo Sun, Chenzi Zhao, Hong Yuan, Yang Lu, Jiangkui Hu, Jiaqi Huang, Qiang Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac427c
Abstract(1420) PDF(242)
Paper •
OPEN ACCESS
4
Efficient red perovskite quantum dots light-emitting diode fabricated by inkjet printing
Danyang Li, Junjie Wang, Miaozi Li, Biao Guo, Lan Mu, Yu Luo, Yi Xiao, Chaohuang Mai, Jian Wang, Junbiao Peng
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3568
Abstract(1362) PDF(114)
Topical Review •
OPEN ACCESS
5
Recent advances and future perspectives for aqueous zinc-ion capacitors
Zhaodong Huang, Rong Zhang, Shaoce Zhang, Pei Li, Chuan Li, Chunyi Zhi
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac4263
Abstract(1247) PDF(150)
Perspective •
OPEN ACCESS
6
The role of grain boundaries in solid-state Li-metal batteries
Emily Milan, Mauro Pasta
2023, 2(1). doi: 10.1088/2752-5724/aca703
Abstract(1168) PDF(214)
Topical Review •
OPEN ACCESS
7
Deep potentials for materials science
Tongqi Wen, Linfeng Zhang, Han Wang, Weinan E, David J. Srolovitz
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac681d
Abstract(1154) PDF(288)
Topical Review •
OPEN ACCESS
8
Interface and surface engineering of black phosphorus: a review for optoelectronic and photonic applications
Haoran Mu, Wenzhi Yu, Jian Yuan, Shenghuang Lin, Guangyu Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac49e3
Abstract(1059) PDF(236)
Topical Review •
OPEN ACCESS
9
Recent development of chemically complex metallic glasses: from accelerated compositional design, additive manufacturing to novel applications
Jingyang Zhang, Ziqing Zhou, Zhibo Zhang, Minhyuk Park, Qing Yu, Zhen Li, Jiang Ma, Anding Wang, Huogen Huang, Min Song, Baisong Guo, Qing Wang, Yong Yang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac4558
Abstract(964) PDF(134)
Paper •
OPEN ACCESS
10
Si nanoparticles seeded in carbon-coated Sn nanowires as an anode for high-energy and high-rate lithium-ion batteries
Liubin Ben, Jin Zhou, Hongxiang Ji, Hailong Yu, Wenwu Zhao, Xuejie Huang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3257
Abstract(946) PDF(120)
Topical Review •
OPEN ACCESS
11
Biomaterials for microfluidic technology
Zehao Chen, Zhendong Lv, Zhen Zhang, Yuhui Zhang, Wenguo Cui
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac39ff
Abstract(923) PDF(76)
Topical Review •
OPEN ACCESS
12
Advantages and challenges of self-assembled monolayer as a hole-selective contact for perovskite solar cells
Songran Wang, Huanxin Guo, Yongzhen Wu
2023, 2(1). doi: 10.1088/2752-5724/acbb5a
Abstract(897) PDF(353)
Topical Review •
OPEN ACCESS
13
Developing sensor materials for screening intestinal diseases
Cheng Zhao, Xiaoxuan Zhang, Guopu Chen, Luoran Shang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac48a3
Abstract(868) PDF(50)
Topical Review •
OPEN ACCESS
14
All-solid-state thin-film batteries based on lithium phosphorus oxynitrides
Wangqi Dai, Yan Qiao, Ziqiang Ma, Tian Wang, Zhengwen Fu
2022, 1(3). doi: 10.1088/2752-5724/ac7db2
Abstract(775) PDF(151)
Topical Review •
OPEN ACCESS
15
Properties and processing technologies of high-entropy alloys
Xuehui Yan, Yu Zou, Yong Zhang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac5e0c
Abstract(772) PDF(286)
Letter •
OPEN ACCESS
16
Symmetry-enforced two-dimensional Dirac node-line semimetals
Pengjie Guo, Chen Peng, Zhengxin Liu, Kai Liu, Zhongyi Lu
2023, 2(1). doi: 10.1088/2752-5724/aca816
Abstract(747) PDF(261)
Topical Review •
OPEN ACCESS
17
High harmonic generation and application for photoemission spectroscopy in condensed matter
Shiyang Zhong, Yueying Liang, Shuai Wang, Hao Teng, Xinkui He, Zhiyi Wei
2022, 1(3). doi: 10.1088/2752-5724/ac740d
Abstract(715) PDF(91)
Paper •
OPEN ACCESS
18
P2-type layered high-entropy oxides as sodium-ion cathode materials
Junbo Wang, Sören L Dreyer, Kai Wang, Ziming Ding, Thomas Diemant, Guruprakash Karkera, Yanjiao Ma, Abhishek Sarkar, Bei Zhou, Mikhail V Gorbunov, Ahmad Omar, Daria Mikhailova, Volker Presser, Maximilian Fichtner, Horst Hahn, Torsten Brezesinski, Ben Breitung, Qingsong Wang
2022, 1(3). doi: 10.1088/2752-5724/ac8ab9
Abstract(701) PDF(114)
Perspective •
OPEN ACCESS
19
Efficient nanozyme engineering for antibacterial therapy
Yonghai Feng, Funing Chen, Jessica M Rosenholm, Lei Liu, Hongbo Zhang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac7068
Abstract(695) PDF(146)
Topical Review •
OPEN ACCESS
20
Recent developments and perspectives of advanced high-strength medium Mn steel: from material design to failure mechanisms
Chengpeng Huang, Chen Hu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liang, Mingxin Huang
2022, 1(3). doi: 10.1088/2752-5724/ac7fae
Abstract(670) PDF(154)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go